વિવિધ સરકારી યોજનાઓ માટે પુરાવા ની યાદી

સરકારની વિવિધ યોજનાઓના લાભ લેવા માટે લાભાર્થીઓને આપવાના થતાં પુરાવાઓની વિગત નીચે દર્શાવવામાં આવેલ છે.લાભાર્થીએસરકારશ્રીની નીચે મુજબની યોજનાઓનો લાભ લેવા માટે સામેલ યાદી મુજબના આધાર પૂરાવાઑ લઈને જે તે સરકારી …

Read More