વિવિધ સરકારી યોજનાઓ માટે પુરાવા ની યાદી

 • સરકારની વિવિધ યોજનાઓના લાભ લેવા માટે લાભાર્થીઓને આપવાના થતાં પુરાવાઓની વિગત નીચે દર્શાવવામાં આવેલ છે.લાભાર્થીએસરકારશ્રીની નીચે મુજબની યોજનાઓનો લાભ લેવા માટે સામેલ યાદી મુજબના આધાર પૂરાવાઑ લઈને જે તે સરકારી કચેરીએ જવાનું રહેશે.
 1. નોન ક્રિમિલેયર સર્ટિફિકેટ મેળવવાClick Here
 2. જાતિનો દાખલો મેળવવા માટેClick Here
 3. ડોમિસાઈલ સર્ટિફિકેટ મેળવવા માટેClick Here
 4. સિનિયર સીટીઝન સર્ટિફિકેટClick Here
 5. આવકનો દાખલો મેળવવા માટેClick Here
 6. ધાર્મિક લઘુમતી અંગેનો દાખલોClick Here
 7. ચારિત્ર્ય અંગેનો દાખલોClick Here
 8.  વિધવા સહાય મેળવવા માટેClick Here
 9. નવું આધાર કાર્ડ મેળવવા માટેClick Here
 10. મા અમૃતમ કાર્ડ – મા વાત્સલ્ય કાર્ડClick Here
 11. વયવંદના યોજનાClick Here
 12. નિરાધાર વૃદ્ધ સહાય યોજનાClick Here
 13. રેશનકાર્ડ અલગ કરાવવાClick Here
 14. નવા રેશનકાર્ડ મેળવવા માટેClick Here
 15. રેશનકાર્ડમાં નામ ચડાવવાClick Here
 16. મા અન્નપૂર્ણા યોજનાClick Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *