સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયામાં 6100 જગ્યા પર ભરતી

સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા આશરે 6100 જગ્યાઓ પર એપ્રેંટિસ ની જગ્યાઓ બહાર પાડવામાં આવી છે. જેના ઓનલાઈન ફોર્મ શરૂ થઈ ગયેલ છે.જે અંગેની તમામ માહિતી આપણે આજે મેળવીશું. અરજી …

Read More