પ્રધાનમંત્રી સ્કૉલરશીપ યોજના માટે અરજી જાહેર

PM Scholarship Scheme 2021: પ્રધાનમંત્રી શિષ્યવૃત્તિ યોજના 2021 માટે ઑનલાઇન અરજી કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે. આ યોજના વર્ષ 2016 માં શરૂ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ કેટલાક કારણોસર બંધ કરી …

Read More