સુરત મહાનગર પાલિકા હેલ્થ વર્કર ની ભરતી – 2021

ગુજરાત સરકારના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગના વિવિધ ઠરાવોથી રાજયની મહાનગરપાલિકાનાવિસ્તારમાં આરોગ્ય સેવાઓ સહજ,સુલભ અને આરોગ્ય માળખુ સુદઢ બને તે હેતુસર ગુજરાત અર્બન હેલ્થ પ્રોજેકટ અંતર્ગત શહેરી પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર …

Read More