આરઆરસી, વેસ્ટર્ન રેલ્વે એપ્રેન્ટિસ ઓનલાઇન ફોર્મ 2021

રેલ્વે રિક્રૂટમેન્ટ સેલ (આરઆરસી), વેસ્ટર્ન રેલ્વે, મુંબઇએ એપ્રિન્ટિસ એક્ટ 1961 હેઠળ નિયુક્ત ટ્રેડ્સમાં તાલીમ માટે સૂચિત 3591 સ્લોટ સામે એપ્રેન્ટિસ ખાલી જગ્યાઓની ભરતી માટે જાહેરનામું જાહેર કર્યું છે, વિવિધ વિભાગો, …

Read More